تبلیغات
گروه شیمی شهر تهران - کلمه باکی بال و فولرن از کجا آورده شده است ؟

گروه شیمی شهر تهران

اخبار و اطلاعات و تاز ه ها از گروه شیمی شهر تهران

شكل جدیدی از كربن پلی مورفیك در سال 1985 كشف گردید. این نوع كربن در شكل مولكولی مجزا متشكل از خوشه‌های كروی توخالی، شامل 60 اتم كربن، است كه هر مولكول آن بصورت C60 نامگذاری می‌شود. هر مولكول از گروه‌هایی از اتم‌های كربن متصل شونده به یكدیگر به صورت‌های هندسی شش گوش و پنج گوش تشكیل شده است. یك چنین مولكولی شامل 20 شش گوش و 12 پنج گوش است و طوری كنار همدیگر آرامش گرفته‌اند كه هیچ پنج گوشی با دیگری پهلوی مشترك ندارند كه در نیجه ساختار سطح مولكولی آن بشكل متقارن یك توپ فوتبال است. موادی كه از C60 تشكیل شده باشند رابه افتخار R. Buckminster Fuller كه مخترع معماری خاص گنبدی شكل است به نام Buckminster fullerne می‌شناسند. هر مولكول C60عیناً مشابه چنین گنبدی است كه جهت اختصار اغلب بنام bucky ball بیان می‌شود. عبارت fullerene دسته‌ای از موادی را كه از چنین مولكول‌هایی تشكیل می‌شوند، مشخص می‌سازد.

        در الماس و گرافیت كه آنها را بصورت جامدات شبكه‌ای می‌نامند، اتم‌های كربن پیوندهای اولیه‌ای با اتم‌های مجاور خود در سرتاسر ساختار جامدشان ایجاد می‌كنند. از طرف مقابل اتم‌های كربن در Buckminster fullerene به یكدیگر طوری اتصال می‌یابند كه این مولكول‌های كروی را ایجاد نمایند. در حالت جامد واحد C60تشكیل یك ساختار كریستالی می‌دهد كه در ردیف‌هایی بصورت مكعب با سطوح مركزدار كنار همدیگر فشرده می‌شوند.

        مانند یك جامد كریستالی خالص، این مواد از نظر الكتریكی عایق هستند. اگرچه با افزودن ناخالصی‌های مناسبی می‌توانند بشدت رسانا و نیمه رسانا گردند. بعنوان نكته آخر ساختارهای مولكولی دیگری بجز خوشه‌های كروی كشف شده‌اند كه شامل ساختارهای لوله‌ای و چند وجهی در مقیاس نانو هستند. انتظار می‌رود با پیشرفت بیشتر، fullerene ها از نظر فنی تبدیل به مواد مهمی شوند.همه پیوندها