تبلیغات
گروه شیمی شهر تهران - آزمایشگاه شیمی : نكات ایمنی و آشنایی با وسایل ....

گروه شیمی شهر تهران

اخبار و اطلاعات و تاز ه ها از گروه شیمی شهر تهران

آشنایی با وسایل آزمایشگاهی

نکات ایمنی در آزمایشگاه

كمكهای اولیه در آزمایشگاه شیمی 

نکات کلیدی جهت کار در آزمایشگاه 

شناسایی چند گاز در ازمایشگاه 

نحوه ی استفاده از پیپت 

شناسایی مواد خالص 

کار با چراغ بونزن و نکات ایمنی مربوط به آن

بورت همه پیوندها