تبلیغات
گروه شیمی شهر تهران - مركز تحقیقاتی حیان

گروه شیمی شهر تهران

اخبار و اطلاعات و تاز ه ها از گروه شیمی شهر تهران
مركز تحقیقاتی حیان یك مجموعه علمی و تحقیقاتی در زمینه شیمی، مهندسی شیمی، زیست شناسی و صنایع غذایی است و شامل بخش­هایی از قبیل كتابخانه تخصصی، آزمایشگاه تحقیقاتی، آزمایشگاه دستگاهی، مركز آموزشی و اطلاع رسانی است.
دسترسی به سایت


همه پیوندها