تبلیغات
گروه شیمی شهر تهران - خبرهای جدید از شیمی

گروه شیمی شهر تهران

اخبار و اطلاعات و تاز ه ها از گروه شیمی شهر تهران

روشی نوین برای تولید انرژی الکتریکی

پژوهشگران دانشگاه مازندران با استفاده از نانو ذرات پلاتین، نوعی کاتالیزور برای استفاده در پیل های سوختی و تولید انرژیهای نو تولید کردند.

صالحه اصغری، مجری طرح با تاکید بر اینکه فلزات "نجیب" (خنثی) مانند پلاتین می توانند به عنوان کاتالیزور برای انجام فرایندهای کاهش در پیل های سوختی عمل کنند، افزود: قیمت بالای این فلزات عامل محدود کننده در کاربرد آنها است.

 

 از این رو در سالهای اخیر، توجه محققان به اصلاح سطوح الکترودها و تهیه ارزان آنها به کمک فناوری نانو، معطوف شده است.

 

وی با بیان اینکه در این پژوهش برای کاهش مقدار مصرفی پلاتین از نانوذرات پلاتین برای تهیه الکترود استفاده شد، اظهار داشت: برای اجرای این پروژه ابتدا فلز ارزان قیمت مس را در ابعاد نانو در سطح الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده پلیمری سنتز و تثبیت کردیم، سپس از طریق جابجایی گالوانی نانو ذرات مس با یونهای پلاتین، نانوذرات فلزی پلاتین را تهیه و در سطح الکترود اصلاح شده پلیمری پخش کردیم.
 

مجری طرح با اشاره به نتایج این تحقیق یاداور شد: نتایج حاکی از آن است که این الکترود می تواند به عنوان بستری مناسب برای الکتروکاتالیز فرایند آزادسازی هیدروژن عمل کند.
 

اصغری به کاربردهای این پژوهش اشاره کرد و ادامه داد: نتایج این پژوهش می تواند در صنایع مختلف نظامی و غیرنظامی، تولید انرژیهای نو و در پیلهای سوختی به عنوان روشی جدید برای تولید انرژی الکتریکی (تبدیل مستقیم انرژی شیمیایی مواد سوختنی به انرژی الکتریکی) استفاده شود.

همه پیوندها