تبلیغات
گروه شیمی شهر تهران - تدوین مقاله پژوهشی

گروه شیمی شهر تهران

اخبار و اطلاعات و تاز ه ها از گروه شیمی شهر تهران

تعریف پژوهش:

عبارت از تلاشی است برای کشف حقیقتی که تا کنون معلوم نبوده ، یا بسط و گسترش حقیقتی است که با ابهام و کج فهمی همراه بوده است.

پژوهش دو جنبه دارد:

نوجویی

نوگستری

جنبه نو جویی پژوهش:

محقق سعی می کند به معلومی دست بیابد که نزد دیگران مجهول است.

 

جنبه نوگستری پژوهش:

محقق به بسط و تفصیل و ابهام زدایی و تصحیح استنباط پژوهشگران می پردازد.

اصول مقاله نویسی

ترتیب تدوین مقاله:

مرحله 1

 • تبیین موضوع و مروری برادبیات موضوع
 • بیان تئوری موضوع ، فرمولاسیون و مدلسازی
 • حل مدل و ارائه مثال نمونه ، تجزیه و تحلیل نتایج
 • نتیجه گیری و جمعبندی

 

مرحله 2

 • نوشتن مقدمه
 • نوشتن خلاصه، کلمات کلیدی
 • نوشتن عنوان، نام و آدرس نویسندگان
 • درج مراجع

 

چکیده

 • در آغاز مقاله خلاصه ای بسیار فشرده از مراحل و نتایج پژوهش آورده می شود كه چكیده نام دارد .
 • چكیده به خواننده كمك می كند تا به سرعت از محتوی پژوهشنامه آگاه گردد. غالب خوانندگان ابتدا چكیده یك پژوهشنامه را مطالعه می كنند و بر اساس محتوای چكیده تصمیم می گیرند كه به خواندن متن ادامه بدهند یا نه . بنابراین ، سعی كنید چكیده را گیرا بنویسید و در آن نكات اصلی پژوهش را منظور نمایید .
 • از ذكر مطالبی كه در متن پژوهشنامه توضیح نداده اید خوداری نمایید .
 • نقل قول مستقیم نكنید ، بلكه مطالب دیگران را به زبان خودتان خلاصه نمایید .
 • اصطلاحات مهم و كلیدی را در چكیده بیاورید .
 • برای شماره ها از ارقام استفاده كنید ، مثلاً به جای دوازده بنویسید 12.
 • فقط گزارش كنید . ارزشیابی و نقد و اظهار نظر نكنید . این موارد را در متن پژوهشنامه انجام دهید .
 • در نوشتن مطالب از زمان گذشته استفاده كنید.

 

مقدمه

بلافاصله پس از چكیده مقاله بخش مقدمه یا معرفی آغاز می شود. در این بخش موارد زیر منظور می شوند :

1- هدف پژوهش

2- مسئله مورد پژوهش

3- فرضیه یا فرضیه ها

4-جایگاه مسئله مورد پژوهش در رابطه با پژوهشهای مربوط به آن.

 

در معرفی یا مقدمه مقاله موارد بالا را باید در دو یا سه پاراگراف به صورت فشرده و منسجم توضیح داد و تصویر روشنی از آنچه در پژوهش انجام گرفته است و دلایل توجیهی آن را در اختیار خوانندگان گذاشت.

تحقیقات را بایكدیگر تلفیق كنید و درارتباط با یكدیگر مورد بحث و برر سی قرار دهید.

نوعی تداوم منطقی بین تحقیقات گذشته و جاری برقرار نمایید.

از كل بحث یك نتیجه گیری در رابطه با موضوع تحقیق به عمل آورید و آن را به موضوع خودتان ربط دهید.

 

روش

در این بخش از مقاله روش جمع آوری و تحلیل داده ها و نحوه اجرای پژوهش معرفی می شوند . از آنجا كه خوانندگان پژوهشنامه از طریق خواندن این بخش با نحوة انجام پژوهش آشنا می شوند ، لازم است تمامی اجزای ضروری به طور خلاصه در اینجا نوشته شوند .

در واقع بخش روش دو هدف را دنبال می كند:

1-پژوهشگران دیگر با مطالعة این بخش ، اگر بخواهند ، بتوانند آن پژوهش را به دقت و با رعایت كلیة جزییات تكرار كنند.

2- خوانندگان قادر باشند ، از طریق مقایسة نتایج پژوهش با بخش روش ، اعتبار نتایج را مورد داوری قرار دهند . بنابراین ، لازم است تمامی مراحل و اجزای ضروری روش پژوهش در این قسمت آورده شوند . با این حال ، حداقل اطلاعات ضروری كفایت می كند و از دادن توضیحات اضافی باید خوداری كرد

روش قلب مقاله علمی است.

روش از چند بخش فرعی درمقاله های تحقیقات تجربی تشكیل می شود:

1-آزمودنیها یا شركت كنندگان

2-وسیله و ابزار

3- شیوه اجرا

4-طرح تحقیق

 

آزمودنیها یا شركت كنندگان

در این قسمت تعداد افراد شركت كننده در تحقیق ،جنس و سن و سایر اطلاعات ضروری نوشته می شوند.

روش نمونه گیری ذكر میشود.

چنانچه آزمودنیها به چند گروه تقسیم میشوند،تعداد آنها ذكر میشوند.

 

وسیله و ابزار

در این قسمت ابزارها یا وسایل تحقیق معرفی می گردند.

اگر وسیله مورد استفاده یك ابزار استاندارد وشناخته شده است،ذكر نام آنها كفایت میكند.

اگر وسیله مورد استفاده شناخته شده نیست و محقق ساخته است باید در باره چگونگی تهیه آن توضیح داد.

گزارش روایی(validity)و پایایی(Reliability)پرسشنامه وآزمونها الزامی است.

 

شیوه اجرا(Procedure)

تمام مراحل اجرای تحقیق به طور خلاصه وصف میشود.

نحوه تشكیل گروههای مختلف آزمایشی و گواه ،دستورالعملهایی كه به آزمودنیها داده شده،

طریق اعمال متغیر مستقل

روش ثبت متغیر وابسته

تعریف متغیرها

طرح تحقیق

گاهی به جای عنوان شیوه اجرا، شیوه اجرا و طرح تحقیق را می نو یسند. طرح تحقیق به نقشه كار محقق گفته میشود. هدف طرح تحقیق جداسازی و مطالعه تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است.

در بخش نتایج یا یافته ها ، توصیف كلامی مختصر و مفیدی از آنچه به دست آمده است ارائه می شود . همچنین اگر از آمار برای تحلیل و تفسیر نتایج استفاده شده است اطلاعات آماری لازم نیز گزارش می شوند . معمولاً در پژوهشهای آزمایشی هم از آمار توصیفی استفاده می شود و هم از آمار استنباطی

 

نتایج(Results )

در ارائه یافته ها و نتایج ذكر این نكته كه كدام فرضیه رد و كدامیك تایید نشدهاند الزامی است.

در باره یافته ها بحث نكنید.

نتایج را با استفاده جدول وشكل نشان دهید.

استفاده ازجدول وشكل در صورتی مجاز است كه خواننده را در فهم نتایج كمك كند.

 

بحث (Discussion)

گاهی به آن بحث و نتیجه گیری می گویند.

یافته ها و نتایج تبیین و تفسیر میشوندو با ادبیات مربوط به موضوع تحقیق مربوط میشوند.

در این بخش لازم شباهتها و تفاوتهای بین نتایج تحقیق با تحقیق های قبلی روشن گردند.

بخش بحث كل مقاله را به هم مرتبط میكند.

در تنظیم این قسمت سعی شود نتایج با توجه به نظریه های موجود تبیین گردند.

 

سعی كرد مطالب به گونه ای تهیه كرد كه به این سوالات پاسخ دهند:

1- تحقیق من جه كمكی به پیشبرد علم كرده است.؟

2-تحقیق من در حل مسئله ای كه در بخش مقدمه مطرح شده چه كمكی كردهاست؟

3-چه نتیجه گیریها و تلویحات در بخش نتایج یا یافته ها ، توصیف كلامی مختصر و مفیدی از آنچه به دست آمده است ارائه می شود . همچنین اگر از آمار برای تحلیل و تفسیر نتایج استفاده شده است اطلاعات آماری لازم نیز گزارش می شوند . معمولاً در پژوهشهای آزمایشی هم از آمار توصیفی استفاده می شود و هم از آمار استنباطی نظری از تحقیق من قابل استخراج است.؟

 

مراجع

بخش مراجع پژوهشنامه فهرست اسناد مربوط به مطالبی را كه در متن به آنها اشاره شده است شامل می شود . نقش فهرست مراجع پیوند دادن پژوهش با ادبیات پژوهشی مربوط به آن است . دقت كنید كه تمامی مراجع و مأخذ ی را كه در متن به آنها استناد كرده و یا مورد استفاده قرار داده اید در فهرست مراجع بیاورید .

از سوی دیگر ، در داخل متن به تمامی موارد مندرج در فهرست مراجع نیز استناد كنید . به سخن دیگر ، هیچ موردی نباید در فهرست مراجع بیاید كه متن پژوهشنامه به آن اشاره نشده باشد ، و هر اثری كه در متن پژوهشنامه به آن اشاره یا استناد شده است نیز باید در فهرست مراجع ذكر شود .

 

شیو ه های استناد كردن

استناد كردن یا سند آوردن از مهمترین و در عین حال پیچیده ترین موارد تهیة هر گونه نوشتة علمی به ویژه پژوهشنامه است . منظور از استناد این است كه نویسنده چگونگی استفاده از اندیشه های دیگران را به خواننده معرفی نماید . نخستین مطلبی كه در این باره باید مشخص شود این است كه چیزی باید مستند شود.

اما لازم نیست مطالبی را كه برای خوانندگان دانش عمومی به حساب می آیند مستند سازید . برای نمونه ، اشاره به شرطی سازی پاولفی یا نظریة فروید ذكر منبع ضروری نیست . با این حال ، اگر از یكی از منابع پاولف یا فروید مطلبی را عیناً نقل می كنید در آن صورت ذكر منبع الزامی است .

تنها در صورتی باید به اثر یا آثاری استناد كنید كه به آنها دسترسی مستقیم داشته باشید . اما اگر ناچار شدید مطلبی را از كسی نقل كنید یا مورد استناد قرار دهید كه در منبع كس دیگری آمده و خودتان دسترسی مستقیم به اصل اثر ندارید ، باید صراحتاً مشخص كنید كه آن مطلب را از یك منبع دست دوم گرفته اید.

 

موارد مختلف استناد

از آنجا كه منابع و ماخذ مورد استناد آثار عملی گوناگون اند ، موارد مختلف استناد نیز بسیار متنوع هستند. ما در این بخش شیو ه های مختلف استناد كردن را توضیح می دهیم:

1-یك اثر دارای یك مؤلف : وقتی كه به یك اثر دارای تنها یك مؤلف استناد می كنید . مام و نام خانوادگی صاحب اثر و سال انتشار اثر را رذكر نمایید . نام و نام خانوادگی صاحب اثر باید بدون القاب آقا ، خانم ، مهندس ، پرفسور ، و غیره بیاید . وقتی نام مؤلفی كه اثر او مورد استناد قرار می گیرد بخشی از جملة متن است ، تاریخ اثر او به دنبال نامش در داخل پرانتز ذكر می شود .

در پژوهش خجسته (1370) چنین نتایجی به دست نیامد .

اگر نام مؤلف بخشی از جمله نیست ، یعنی ذكر آن در داخل جملة متن ضرورت ندارد ، نام مؤلف و تاریخ انتشار اثر هر دو در داخل پرانتز قرار می گیرد و با علامت مكث ( ویرگول ) از هم جدا می شوند .

در پژوهشی كه به تازگی منتشر شده است ( محمدی ، 1374) شواهدی به دست آمده

2-یك اثر دارای دو مؤلف : وقتی به اثری كه دارای دو مؤلف است استناد می كنید نام هر دو مؤلف و تاریخ انتشار اثر را ذكر نمایید .

به نمونة زیر توجه نمایید : یافنه های دانا و حسینی (1365) حاكی از این

3-یك اثر دارای سه تا پنج مؤلف : وقتی به اثری كه دارای سه تا پنج مؤلف است استناد می كنید ، نخستین باری كه به اثر اشاره می نمایید نام تمامی مؤلفان را بیاورید ، اما در اشارات بعدی به این اثر تنها نام خانوادگی اولین مؤلف را ذكر نمایید و به دنبال آن و همكاران را هم بنویسید .

استناد برای اولین بار : محمدی ، ارجمندی ، شكیبا ، اسلامی ، و صادقی ( 1370) در پژوهشی كه در این باره انجام داده اند

استناد برای بارها ی بعد : محمدی و همكاران (1370) در پژوهش خود

4-یك اثر دارای بیشتر از پنج مؤلف : در مواردی كه مؤلفان یك اثر شش نفر یا بیشتر هستند ، تنها نام خانوادگی اولین مؤلف ذكر می شود و به دنبال آن و همكاران و سپس تاریخ انتشار اثر می آید . در اشارات بعدی به همین اثر فهمین روال ادامه می یابد . (دقت كنید كه در فهرست مراجع نام همة مؤلفان را بیاورید)

رضوی و همكاران (1356)

5- آثاری كه به نام سازمانها یا نهادها به چاپ می رسند : بعضی آثار علمی با نام شركتها ، انجمن ها ، مؤسسات ، ادارات ، و مانند اینها انتشار می یابند . در استناد به این گونه آثار ، به جای مؤلف ، به نام سازمان یا نهاد اشاره می شود : مركز اسناد و مدارك علمی ( 1362) برای اصطلاح در راهنمای نویسندگان و ویراستاران ( انجمن روانشناسی آمریكا ، 1994)

در گزارشی كه به تازگی انتشار یافته است ( نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، 1374)

6-نام و نام خانوادگی مولفان یكسان:

علاوه بر نام خانوادگی به نام كوچك هم اشاره شود:

احمد نیك خواه(1366)و جمشید نیك خواه(1366) در بررسی های خود

 

منابع

شهبازی، رحیم. (1386). دستنامه واژه پردازی فارسی و لاتین. تهران: نشر کتابدار. طوسی، بهرام. (1382). راهنمای پژوهش و اصول علمی مقاله نویسی. مشهد: نشر تابران. فتوحی، محمود. (1385). آیین نگارش مقاله علمی- پژوهشی. تهران: سخن. قندی، حسین. (1383). مقاله نویسی در مطبوعات. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی. کاظمی، عباس. (1379). چگونه تحقیق کنیم: راهنمای جامع تحقیق، نگارش و دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا. تهران: دانشگاه امام حسین (ع). مختاری، حیدر. (1384). چکیده ساختاری و نقش آن در فشرده سازی اطلاعات. فصلنامه کتاب. دوره 16، ش 4. ص. 79-73. منصوریان، یزدان (1388). مقاله نویسی علمی: اصول و روشها. تهران: نشر کتابدار (زیرچاپ)

برگرفته از وبلاگ تجارات الکترونیک به آدرس :

http://ecommerc.gigfa.com/index.php/article-writing.html


همه پیوندها