قابل توجه همكاران شركت كننده در همایش كلاس موضوعی

فیلم روش تدریس مربوط به استان لرستان كه برگزیده اول كشوری است را به لحاظ مصادیق  كاوشگری وICT مورد نقد وبررسی قرار دهید وتا تاریخ 15 بهمن ماه به گروه شیمی شهر تهران ارسال نمایید .