چند وقتی است اجرای طرح کلاس موضوعی در برخی از مدارس کشور در حال اجراست 

در این شیوه  هر کلاس‌ درس به یک موضوع خاص اختصاص می یابد.

در کلاس موضوعی کلیه تجهیزات و امکانات آموزشی در اختیار دانش آموزان 

و معلمان قرار می گیرد تا معلم بتواند با کمک این امکانات ضمن تدریس تئوری 

مفاهیم کتاب های درسی ، با انجام کار عملی و تشکیل گروه های دانش آموزانی

 به انتقال بهتر مفاهیم و یادگیری بیشتر دانش آموزان کمک کند.