با تشكر از همه همكاران عزیر كه در جهت بار گزاری وبلاگ گروه شیمی منطقه خود تلاش نموده اند.پس از بررسی ،وبلاگ  مناطق زیربه عنوان وبلاگ برتر شناخته شده اند :

مهرماه : منطقه 1ومنطقه 2

آبان ماه : منطقه 17ومنطقه 19