از كلیه همكاران عزیز شیمی در مناطق 3و 4و 5 و9و10و11و12و13 و14و15و16و17و18و19كه در همایش اختتامیه سال جهانی شیمی شركت فعال داشته اند و با دادن نظرات و پیشنهادات ما را در ادامه فعالیت ها دلگرم نموه اند ، كمال تشكر را داریم .
گروه شیمی شهر تهران