ششمین كنفرانس ملی وسومین كنفرانس بین المللی یادگیری وآموزش الكترونیكی

در روزهای 25و26 بهمن ماه 90 برگزار خواهد شد.

جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی ذكر شده مراجعه نمایید.

 

http://icelet2012.ut.ac.ir/