شورای تحقیقات اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران در راستای اعتلای فرهنگ پژوهش و استفاده از نتایج پژوهش های علمی در ساختار تصمیم گیری و برنامه ریزی آموزشی و پرورشی، فهرست اولویت های پژوهشی سال 91-90 را اعلام نمود.

   به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران، از كلیه اساتید دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی، متخصصین، پژوهشگران دست اندركار تعلیم و تربیت و صاحب نظران برای اجرای طرح های پژوهشی، دعوت به همكاری می شود.

  همچنین دانشجویان كارشناسی ارشد و دكترا (فرهنگی) در صورتی كه موضوع پایان نامه خود را از اولویت های پژوهشی اعلام شده انتخاب نمایند، در صورت تصویب و تایید كمیسیون تخصصی شورای تحقیقات، از حمایت مالی برخوردار خواهند شد.

  تصویر 1       تصویر2