به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران، مركز ملی پرورش استعدادهای درخشـان و دانش پژوهـان جوان با همـكاری ادارات كلآمـوزش و پرورش اسـتان ها چهـاردهمین جشـنواره جوان خوارزمـی را در بخـش های دانش آموزی و دانشجویان مراكز تربیت معلم برگزار می نماید.

ثبت نام در این جشنواره در سال جاری به صورت اینترنتی است .برای این منظور كلیه داوطلبین می توانندازتاریخ اول بهمن ماه  با مراجعه به وبگاه جشنواره با نشانیwww.ysc.ac.ir  و یا www.ysc.ir     

ثبت نام نمایند .