اولین مرحله رقابت دانش آموزان مناطق 19 گانه شهر تهران در درس شیمی امروز 90/11/11 در حوزه هایی كه در مناطق مشخص شده بود ،با پاسخگویی به سوالات تستی انجام گردید .