به اطلاع دبیران محترم شیمی می رساند که گروه شیمی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی در نظر دارد از طریق فراخوان، روش های تدریس موفق و فعال را شناسایی نموده و به نام همکاران ارایه دهنده بر روی سایت گروه شیمی قرار دهد.

 امید است با شرکت فعال شما زمینه ای برای هم اندیشی و دانش افزایی دبیران گرامی فراهم شود.

هر روش تدریس می تواند دارای ویژگی های زیر باشد: (البته الگوی زیر الزامی نیست)

1- دارای یک موضوع مشخص باشد

2- از انواع روش های فعال باشد و نوع آن مشخص شود. مانند کاوشگری، ایفای نقش،.....

اگر از چند روش استفاده شده است، در هرمرحله نوع آن مشخص شود.

3- در کلاس درس اجرا شده باشد.

4- در قالب یک طرح درس روزانه ارایه شود و شامل موارد زیر باشد

آ) هدف های آموزشی   ب) نحوه ی ارایه ی تدریس  پ) نحوه ی ارزشیابی

لطفا مطالب خود را به آدرس الکترونیکی   comments.chem@gmail.com

ارسال فرمایید.

منبع : دفتر تالیف گروه شیمی شهر تهران