همكاران عزیز  جلسه 16 اسفند  از ساعت 9 الی 12 برگزار می گردد . دز ضمن مناطقی كه گزارش های  بازدید و طرح درس های همكاران مجری كلاس موضوعی را ارسال ننموده اند ، لطفا این موارد را به همكاران گروه شیمی شهر تهران در همین جلسه  تحویل نمایند .

با سپاس از همكاری شما عزیزان