از حضور فعال همكاران شیمی مناطق 19 گانه شهر تهران در دومین جلسه كلاس موضوعی و دومین مجمع شیمی  كمال تشكر را داریم . 
درضمن همكاران سرگروه دی وی دی حاوی مجله الكترونیكی دبیرخانه شیمی كه در بسته در این جلسه در اختیار شما فرار گرفت را به تعداد دبیرستان های منطقه خود تكثیر و هرچه سریعتر ارسال نمایید .
با سپاس فراوان