جهت ثبت نام دراین دوره از جشنواره و كسب اطلاعات بیشتر به سایت  ثبت نام اینترنتی  به آدرس مراجعه نمایید.

                                                    www.ykh.sanaad.ir