سوال های  مرحله اول بیست و دومین المپیاد شیمی (اسفند ۹۰)

 

منبع:سایت المپیادهای علمی ایران