آزمون غیر حضوری  مبانی و اصول سند تحول بنیادین ویژه معلمان، مدیران و معاونین تا تاریخ 8 فروردین سال 1391 تمدید گردید . آدرس سایت آرمون www.ojt.ir