اعلام نتایج مسابقات برگزار شده در گروه شیمی شهر تهران

كلیپ های برتر :

رتبه اول:نسرین انصاری منطقه 5- رتبه دوم :زهرا حسینی منطقه 15-رتبه سوم :محبوبه عطارحمیدی منطقه 15-صدیقه عرب زادگان منطقه 10

آزمایش محدود كننده:

رتبه اول :محبوبه عطار حمیدی منطقه 15-رتبه دوم :شهره ریاضت منطقه 16-رتبه سوم :سیمین قادری برمی منطقه 6وفریبا محمودی منطقه 13

طرح درس ومقالات :

رتبه اول :زهرا قاسمی منطقه 17و آذر رضوانی منطقه 17- رتبه دوم :نوش آفرین آذر نوش منطقه 4و محبوبه عطار حمیدی منطقه 15-رتبه سوم :فریبا محمودی منطقه 13وفهیمه روحی منطقه 5