سپاسگزار همچون معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت نه اندیشه ها را . . .
ضمن تبریك هقته معلم به شما عزیزان ،  زمان بندی ارزیابی فعالیت های گروه شیمی مناطق 19 گانه به شرح زیر می باشد .