با تشكر از گروه شیمی منطقه 19 شهر تهران  كه اقدام به جمع آوری و دسترسی به مجلات رشد شیمی سال های گذشته نموده است .

دسترسی به مجلات رشد شیمی شماره 67-60

دسترسی به مجلات رشد 75-68

دسترسی به مجلات رشد 76و 77و 79 و 86 و 99-90