ضمن تبریك به برگزیدگان مرحله استانی  مسابقات آزمایشگاهی  ،جهت شركت در مرحله كشوری معرفی می گردند .