تغییرات كتاب درسی شیمی3 در سال تحصیلی 92-91
 
منبع: وبسایت گروه شیمی دفتر تالیف و برنامه ریزی کتب درسی