ضمن تشكر از كلیه همكاران شیمی گروه های آموزشی مناطق 19 گانه شهر تهران برای همكاری در سال آینده لطفا به تغییرات اعلام شده روزهای كاری گروه كه در اختیار كارشناسان مناطق قرار گرفته است توجه نمایید .