كتاب مبانی شیمی مقدماتی  (  Introductory Chemistry, v. 1.0) تالیف 

 David W. Ball می باشد . این كتاب دارای بخش های مختلف  كه به صورت زیر قابل دسترسی می باسد .

كتاب مبانی شیمی مقدماتی

منبع :وبلاگ مجله شیمیدان