برای ثبت نام تا تاریخ 25 تیر ماه به آدرس www.ojt.ir  مراجعه نمایید