با توجه به استقبال چشمگیر همکاران گرانقدرو درخواستهای مكرر عزیزان فرهنگی شهر تهران مهلت شرکت در آزمون های " آشنایی با اندیشه ها و افکار شهید مطهری و بررسی نهضت های اسلامی " و " آشنایی با اندیشه ها و افکار شهید مطهری و انسان کامل " 
تا جمعه تاریخ ششم مرداد  ماه 1391 تمدید شد .