برای  مشاهده كتاب های شیمی سال تحصیلی 92-91 می توانید به سایت دفتر چاپ و توزیع كتاب های درسی به آدرس  مراجعه فرمایید.

www.chap.sch.ir