مردم دل بکن یاد خدا کن
خدا را وقت تنهایی صدا کن 
در آن حالت که اشکت می چکد گرم
غنیمت دان و ما را هم دعا کن