با تشكر از كلیه همكاران شیمی گروه های آموزشی مناطق 19 گانه شهر تهران که در جلسه 29 مهر ماه برگزار گردیدشرکت نموده اند برای دریافت فرم عملیاتی گروه شیمی شهر  تهران در سال تحصیلی93- 92 بر روی لینک های زیر کلیک کنید: