همکاران گرامی برای طرح سوالات مفهومی می توانید از اطلاعات این کتاب بهره ببرید


هندبوک (Handbook) یکی از مراجع کارآمد برای دست یابی به داده‌ها در رشته های گوناگون علوم تجربی است. داده های شیمی - انتشارات فاطمیدر واقع، کتاب داده های شیمی یک هندبوک شیمی است که اطلاعات موجود در آن در سطح کتاب ها‏‏ی درسی شیمی دورi متوسطه نظری و پیش دانشگاهی است. استفاده از این نوع کتاب ها‏‏ سبب میشود تا به کارگیری کتابها‏‏ی مرجع به ویژه در دوره های آموزشی پیش از دانشگاه رواج یابد.
تدوین کنندگان این کتاب تلاش کرده اند تا تمامی داده های مورد نیاز در سطح دورi متوسطه نظری و پیش دانشگاهی شامل رشته های ریاضی فیزیک و تجربی و همچنین هنرستان‌های صنایع شیمیایی را در آن بگنجانند. مخاطبان اصلی این کتاب معلمان و دانش آموزانند، اما در بیش‌تر موارد اطلاعات ارائه شده در آن به گونه ای است که برای دانشجویان دوره‌های تربیت معلم، دبیری شیمی و دانشجویانی که درس شیمی عمومی را میگذرانند نیز قابل استفاده است.

ناشر: فاطمی مولفین: راضیه بنکدار سخی، علیرضا قربانی، مجتبی هادی بیداخویدی
تعداد صفحه: 252 /