همكاران گرامی ایمیل گروه شیمی شهر تهران به آدرس زیر تغییر یافته است لطفا از این پس پیام های خود را به این آدرس بفرستید
shimigam2@tedu.ir