با تشکر از مناطقی که فعالیت های خود را به موقع ارسال نموده اند. در صورتی که فعالیت های ارسال شده بدست گروه نرسیده لطفا با گروه تماس بگیرید.
فعالیت های دریافتی شما تا تاریخ 92/9/9 در جدول زیر ثبت شده است.