باز نگری و اصلاح كتاب شیمی پیش دانشگاهی 1و2 در حال انجام است . شما می توانید  تا پایان دی  ماه نظریات ، پیشنهادات و نقد خود را در این زمینه به دفتر گروه شیمی یا از طریق پست الكترونیcomments.chem@gmail.com  ارسال كنید .

منبع: سایت دفتر تالیف کتب درسی