جلسه اعتبار سنجی لوحه های آموزشی بعد ازظهر  روز چهارشنبه 4/10/92  در سالن اجتماعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شد.

 این جلسه با حضور 40  نفر از دبیران  و سرگروههای شیمی مناطق 19 گانه تهران و شهرستان های  استان تهران به منظور  نقد ، بررسی و اعتبار سنجی لوحه های آموزش شیمی برگزار شد. ابتدا تعداد 30 عدد لوحه های آموزش شیمی تولید شده  در موضوعات گوناگون در معرض دید مدعوین قرار گرفت. سپس شركت كنندگان در جلسه در قالب گروه های 5 تا 6 نفره محتوای آموزشی ، روشی هر لوحه را به همراه ساختار فیزیكی آن ها مورد بررسی قرار دادند. در ادامه برای هریك از لوحه ها یك پرسش نامه  در اختیار  مدعوین قرارداده شد تا نظرات كارشناسی خود را در این پرسش نامه ها نوشته و در نشست ارائه كنند.  در پایان، در یك  نشست گروهی، برخی از دبیران نقطه نظرات كارشناسی گروه خود را با همه شركت كنندگان در میان گذاشتند. لازم به ذكر است این لوحه ها برای نخستین بار در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دفتر تآلیف تولید شده اند و پس از اعتبار بخشی ،اصلاح و  تولید نهایی خواهند شد. گروه شیمی امیدوار است كه سال تحصیلی 94-93 لوحه های تولید شده مورد اجرای آزمایشی قرار گیرند.